🐧 Ciel, Yiwei Gong

侠客

Sun Jan 9, 2011

雕弓羽箭,呼鹰古垒,暴虎危山。 冯河涉险,悬崖飞探,终抽的鱼肠龙渊。 云游水转,日暴竹编,雪压青毡。 淋漓醉墨,三分入木,看龙蛇飞落蛮笺。 浮屠拐子,会杀天狼恶虎。 诗情将略,一时才气超然。 平生事,最好当时少年。 我欲倚天抽宝剑,裁得星月三千。 再欲笑谈风雨间,寻得太白稼轩。 最欲解佩遗嘉妍,赢得昭君飞燕。 桂花斟一樽美酒,问君予尔谁先? 琉璃烫一柄龙泉,试为舞作一片。 纵壮志,欲问成败谁边? 有豪情,拟载千秋诗言。 一叶扁舟一箫剑,一曲古音一笔砚。 归去?散发狂颜。寻见?斯人谓作逸轩。